De 5 succesfactoren voor betekenisvol werk

De 5 succesfactoren voor betekenisvol werk

1. Weten waarom je het werk doet
Iedereen creëert waarde

Om werk als betekenisvol te ervaren, is het belangrijk om te weten waarom je het doet. Het blijkt dat werken als zingevend en zinvol wordt ervaren als een medewerker het idee heeft dat zijn activiteiten een concreet doel hebben dat buiten hemzelf ligt. Ook is het belangrijk dat er een moreel kader voor de activiteit is en de medewerker het gevoel heeft en weet dat de activiteit moreel juist is. Tenslotte is van belang dat de medewerker een zekere mate van (positieve) eigenwaarde aan zijn activiteiten ontleent.

 

 2. Aandacht en betrokkenheid ‘van bovenaf’
Leiders met een roeping

 

Mensen die hun werk betekenisvol vinden, ervaren vaak zingeving. Zij zijn zich ervan bewust dat hun dagelijkse werkzaamheden gekoppeld zijn aan een hoger (organisatie)doel. Dit maakt dat mensen zich verbonden voelen en graag naar hun werk gaan. Zichtbaarheid en betrokkenheid vanuit de leidinggevende of klant zijn hiervoor van belang.

3. Ontwikkeling vakmanschap
Vakmanschap, Vrijheid, Verantwoordelijkheid & Doorgroeien

Een eigen invulling kunnen en mogen geven aan je vak is een manier om de betekenis van werk te vergroten. Dit komt in gesprekken met medewerkers, in de literatuur en in wetenschappelijk onderzoek naar voren. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol evenals opleiding en ontwikkeling.

4. Plezierig samenwerken
Collectief familiegevoel, ruimte voor reflectie & contact met de klant

De relaties die je met directe collega’s en anderen op de werkvloer opbouwt geven ook betekenis aan het werk. Dit blijkt zowel uit de literatuur als de interviews. Een goede samenwerking, lol en plezier op de werkvloer wordt door mensen zeer gewaardeerd.

5. Goede randvoorwaarden
De juiste omstandigheden

In branches zoals schoonmaak zijn goede materialen, hulpmiddelen, werktijden en andere ‘randvoorwaarden’ van groot belang om het werk prettig en kwalitatief goed uit te voeren. Ze blijken in belangrijke mate van invloed op de mate van plezier die men in het werk ervaart.

 

Bedenk eens voor jezelf hoe deze vijf succesfactoren van invloed zijn op betekenisvol werk in jouw organisatie, team en eigen functie. Wat gaat er goed en wat kan er beter.

Meetinstrument medewerker tevredenheid

Vebego Facility Solutions gebruikt ‘Betekenisvol Werk’ ook als meetinstrument voor haar medewerker tevredenheid. Waarom wij dit doen?

  • Het is een ander instrument om medewerkersbetrokkenheid te meten.
  • De meetfactoren zijn opgesteld door directe- en indirecte medewerkers.
  • Het instrument geeft weer hoe wij ons werk ervaren.
  • De resultaten zijn te vertalen naar trends binnen Vebego Facility Solutions en inzichtelijk op welk niveau, waardoor eventuele interventies gericht gemaakt kunnen worden.
  • We kunnen het gebruiken voor een impactmeting op het thema Werk.
  • Mogelijkheid om te benchmarken met andere Vebego bedrijven.
  • Het instrument past binnen de visie: “Vebego vitaliseert Werk en Zorg’. 

 

Aanpak

Om beter inzicht te verkrijgen in wat werk voor jou betekent en hoe wij als werkgever hier beter op kunnen inspelen is door Vebego een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is ontwikkeld door collega’s van de werkvloer en wetenschappers. Met de resultaten kunnen we beter inspelen op wat er speelt op de werkvloer en wat jij en je collega’s belangrijk vinden. Vebego Facility Solutions heeft de ambitie om samen met haar medewerkers het werk betekenisvoller te maken.


Wil je meer weten over Betekenisvol Werk bij Vebego? Neem een kijkje op de speciale website.
Of download de Vebego Facility Solutions Whitepaper War for talent: